Despre noi

Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Mediaş asigură servicii medicale și de îngrijire pentru persoanele care nu au posibilitatea să își asigure nevoile sociale și să își dezvolte propriile capacități pentru a se integra în societate, din cauza unor motive de natură socială, economică sau psihică.

 • PREZENTARE GENERALĂ
 • STRUCTURA UNITĂȚII
 • ECHIPĂ
 • TRANSPARENȚĂ

Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Mediaş a fost înființată pornind de la necesitatea și lipsa unei instituții care să asigure servicii medicale și de îngrijire pentru persoanele care, din cauza unor motive de natură socială, economică sau psihică, nu au posibilitatea să își asigure nevoile sociale și să își dezvolte propriile capacități pentru a se integra în societate. Unitatea funcționează în conformitate cu prevederile stabilite prin O.U.G. nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local și prin Hotărârea Guvernului nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-socială.

UAMS Mediaş este înfiinţată ca instituţie rezidenţială prin HCL nr. 120/2003 cu avizul MSF şi MAP. Aflată în subordinea Administrației Publice Locale, UAMS Mediaș acordă servicii de îngrijire, servicii medicale și servicii sociale persoanelor de pe teritoriul Municipiului Mediaș care au nevoie de astfel de servicii și nu dispun de mijloacele materiale necesare. Principalele categorii de persoane care pot beneficia de serviciile Unității sunt persoanele vârstnice, cele care suferă de afecțiuni cronice, care necesită temporar sau permanent îngrijire medicală și supraveghere.

Unitatea de Asistență Medico-Socială Mediaș este o institutie publică specializată, cu personalitate juridică, funcționând în baza hotărârii Consiliului Local nr. 120/2003. Acest document asigură cadrul legal pentru furnizarea serviciilor sociale de către Unitatea de Asistență Medico-Socială.

În general, este vorba despre pacienți care se află într-o stare de sănătate precară, dar care nu mai necesită spitalizare, sau pentru care nu există resursele necesare ca să beneficieze de în continuare de îngrijire în spitale sau în alte unități medicale. În schimb, ca rezidenți ai UAMS Mediaș, aceste persoane primesc îngrijirea de care au nevoie și pot să socializeze mai mult. Pentru noi, este important să existe un echilibru între factorul medical și cel social, având în vedere bunăstarea tuturor rezidenților.

Din păcate, în societatea noastră, există încă prejudecăți legate de faptul că persoanele în vârstă, care nu mai pot avea un stil de viață activ din cauza problemelor medicale. Prin serviciile pe care le oferim în cadrul Unității, dorim să le facilităm acestor persoane integrarea în societate. În acest scop, pe parcursul anilor, am organizat diferite acțiuni și evenimente interne, cu sprijinul unor grădinițe și școli din Municipiul Mediaș. De asemenea, beneficiem și de sprijinul mai multor voluntari, care vizitează în mod regulat rezidenții.

Așadar, în cadrul UAMS Mediaș, persoanele internate nu beneficiază numai de servicii medicale de calitate, asigurate de personal specializat, ci au posibilitatea să își dezvolte și capacități sociale, să interacționeze cu alți rezidenți, dar și cu voluntari care se implică în organizarea evenimentelor care au loc pe tot parcursul anului. Prin aceste acțiuni, dorim să le oferim tuturor rezidenților câte o mică bucurie și să le arătăm că pot să facă parte din comunitatea locală.

Având în vedere că atât locurile, cât și resursele financiare sunt limitate, putem accepta noi rezidenți în limita locurilor disponibile, și în baza unor criterii de eligibilitate. Internarea se face fie la recomandarea unităților sanitare, fie la solicitarea persoanelor fizice sau juridice.

De-a lungul timpului, UAMS Mediaș a devenit un partener de încredere al comunității din Municipiul Mediaș, prin calitatea serviciilor oferite, prin profesionalismul personalului care își desfășoară activitatea aici și prin relațiile și parteneriatele încheiate cu voluntari, unități de învățământ și asociații, care ne susțin în activitatea noastră.

Bugetul de venituri și cheltuieli al unității este estimat pentru a asigura toate resursele necesare pentru asigurarea serviciilor sociale în cadrul unității cel puțin pentru a asigura standardele minime de calitate.

Finanțarea cheltuielilor unității este asigurată prin:

a.) contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz;

b.) bugetul local a municipiului Mediaș;

c.) bugetul de stat;

d.) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate.

Bugetul de venituri şi cheltuieli al unităţilor de asistenţă medico-socială se aprobă de către Consiliul Local sau Consiliul Judeţean, după caz și cu avizul Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană, în conformitate cu legislația în vigoare.

Cheltuielile curente şi de capital ale unităţilor de asistenţă medico-socială se asigură din venituri proprii şi din subvenţii acordate din bugetul local. Aceste subvenții sunt acordate pentru asigurarea serviciilor sociale, în condițiile legii, pentru cheltuieli de întreținere, gospodărire, reparații, consolidări și dotări necesare pentru buna funcționare a unităților respective.

Veniturile proprii ale unităţilor de asistenţă medico-sociale se constituie din:

a.) Sume decontate de către Direcţia de Sănătate Publică Sibiu în baza Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii actualizată, pentru servicii medicale furnizate pe bază de contract, conform contractelor cadru de acordare a asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări de sănătate prevăzute în OUG nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum şi conform normelor de aplicare ale acestora;

b.) Contribuţii personale ale beneficiarilor care nu au obligaţia legală de întreţinere să fie venitul încasat lunar în integralitatea lui.

 • În cazul în care beneficiarii serviciilor UAMS au obligaţii legale de întreţinere faţă de terţe persoane, contribuţia acestora va fi stabilită în urma efectuării anchetelor sociale.
 • În cazul internării unor bolnavi lipsiţi de venituri, la solicitarea întreţinătorilor legali ai acestora, UAMS va solicita o declaraţie autentificată prin care întreţinătorii legali se obligă să achite ca şi o contribuţie pentru serviciile medico-sociale acordate categoriei de bolnavi mai sus amintită, o sumă de bani stabilită în urma unei anchete sociale elaborate de către personalul specializat din cadrul UAMS. Ancheta va avea în vedere situaţia materială a familiei întreţinătorului.
 • Atunci când se solicită internarea unui bolnav lipsit de venituri de către o altă persoană decât întreţinătorul legal al acestuia şi această persoană doreşte să contribuie cu o sumă de bani pentru cel internat, reprezentând contribuţia pentru serviciile medico-sociale efectuate de UAMS, suma respectivă se încasează cu titlu de sponsorizare.
 • Întreţinătorii legali ai celor internaţi în UAMS pot contribui, la cererea lor, cu o anumită sumă de bani, pe lângă contribuţia din venitul propriu al beneficiarilor serviciilor. Această sumă se va încasa tot cu titlu de sponsorizare.

UAMS Mediaș este organizată în mai multe compartimente, care sunt subordonate directorului, având atribuții diferite și desfășurând anumite activități.

Compartimentul medico-social

 • desfășoară și asigură permanent activitatea de asistență medicală de recuperare, curativă și îngrijire paleativă, conform pachetului de servicii din Anexa la Instrucțiunile 1/507/2003 și a recomandărilor cuprinse în bilete de ieșire, scrisori medicale, planuri de recuperare și alte documente medicale pentru persoanele internate;
 • asigură întocmirea documentelor medicale (foii de observație, tratamentul și evoluția bolii) pentru fiecare persoană internată, precum și păstrarea și arhivarea acestor documente medicale,în condiții de confidențialitate;
 • răspunde de calitatea actului medical, pentru respectare condițiilor de cazare, igienă, alimentație și de prevenire a infecțiilor nosocomiale ce pot determina prejudicii pacienților, așa cum sunt stabilite de organele competente;
 • asigură activitatea de control nosocomial în compartimentele unității;
 • trimite la spital cazurile care necesită îngrijire spitalicească, asigurând asistență medicală în timpul transportului;
 • identifică probleme privind îngrijirea persoanelor internate, stabilește prioritățile, elaborează și îndeplinește planurile de îngrijire și evaluează rezultatele obținute;
 • asigură respectarea recomandărilor cuprinse în bilete de ieșire, scrisori medicale, planuri de recuperare și alte asemenea pentru persoanele internate care sunt în îngrijire;
 • asigură servicii medicale în mod nediscriminatoriu precum și trimiterea acestora la consultații interdisciplinare către spitale sau centre de diagnostic și tratament asigurând asistență medicală în timpul transportului;
 • organizează și răspunde de aplicarea normelor de igienă și sănătate publică în unitate și a normelor de protecția muncii în compartiment;
 • efectuează ancheta epidemiologică preliminară în cadrul apariției unor focare de boli transmisibile;
 • eliberează acte medicale stabilite prin norme;
 • asigură organizarea evidenței persoanelor internate, a raportărilor și statisticilor medicale;
 • evaluează necesarul de servicii medicale și de îngrijire și face propuneri pentru elaborarea planurilor, programelor și protocoalelor medicale pe compartiment.

Compartimentul financiar-contabil și administrativ

Activități de asistență socială

 • elaborează proiecte de intervenție în scopul prevenirii și combaterii instituționalizării pentru fiecare persoană internată;
 • identifică probleme privind îngrijirea persoanelor internate, stabilește prioritățile, elaborează și îndeplinește planurile de îngrijire și evaluează rezultatele obținute;
 • organizează și asigură consiliere și informarea persoanelor internate cât și a familiilor acestora privind problematica socială;
 • organizează și desfășoară activități psihosociale și culturale: de socializare în vederea reintegrării, integrării sociale și familiale a persoanelor internate, de adaptare la viața de instituție a persoanelor internate, precum și îmbunătățirea relațiilor interpersonale între bolnavi, între aceștia și personalul unității;
 • proiectează și stabilesc cele mai adecvate măsuri educative pentru corectarea comportamentului deviant al persoanelor internate;
 • efectuează investigațiile necesare în cazuri de abandon pentru identificarea aparținătorilor persoanelor abandonate și pregătește reintegrarea acestora în propria famile sau internarea în cămine pentru persoane vârstnice, centre de îngrijire și asistență etc ;
 • furnizează persoanelor internate sau aparținătorilor acestora informații privind drepturile de care beneficiază în conformitate cu legislația în vigoare, precum și asupra funcționării unității de asistență medico-socială;
 • asigură organizarea evidenței persoanelor internate, a raportărilor și statisticilor sociale;
 • asigură implementarea, monitorizarea și reevaluarea planurilor individualizate de îngrijire și asistență;
 • organizează și asigură procedeele și serviciile pe baza căruia se obține acreditarea socială a instituției;
 • colaborează cu organizațiile neguvernamentale, fundații, asociații la realizarea unor programe care se adresează grupurilor țintă de populație din care fac parte persoanele internate în unitatea de asistență medico-socială.

Activități economico-financiare și resurse umane

 • organizează efectuarea operaţiunilor privind angajarea, încadrarea, promovarea, drepturile salariale, sporurile şi orice modificare intervenită pe parcursul desfăşurării activităţii pentru salariaţi;
 • asigură lucrări privind încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului de muncă a salariaţilor unităţii precum şi a dispoziţiilor de încadrare şi orice alte modificări apărute în raporturile de muncă;
 • asigură evidenţa salariaţilor, a concediilor de odihnă şi boală, a fişelor postului, a fişelor de evaluare a performanţelor profesionale ale salariaţilor;
 • gestionează dosarele de personal ale salariaţilor unităţii;
 • organizează evidenţa concediilor de odihnă, medicale, de studii, fără plată, de maternitate şi a calculării drepturilor băneşti;
 • asigură şi organizează întocmirea formalităţilor privind modificarea / actualizarea organigramei, ştatului de personal, regulamentelor, normelor interne, procedurilor operaţionale din unitate;
 • gestionează şi coordonează activitatea de implementare a sistemului de control managerial intern la nivelul compartimentelor din unitate;
 • organizează şi asigură activitatea de secretariat şi arhivă a unităţii;
 • organizează contabilitatea în cadrul unităţii în conformitate cu dispoziţiile legale şi asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor;
 • organizează activitatea financiară a unităţii şi cu privire la controlul financiar preventiv, în conformitate cu dispoziţiile legale;
 • fundamentează şi propune proiecte de buget ale unităţii, întocmeşte detalierea la buget pe capitole bugetare;
 • organizează şi ţine evidenţa analitică şi sintetică a tuturor conturilor, conform legii contabilităţii;
 • elaborează, întocmesc documente contabile: facturi, ordine de plată, dispoziţii de plată şi încasare, ştate de plată, garanţii materiale, balanţe contabile, bilanţuri, rapoarte financiare etc.;
 • asigură îndeplinirea, în conformitate cu dispoziţiile legale, a obligaţiilor unităţii către bugetul statului, unităţile băncii şi terţi;
 • organizează şi ţine evidenţa angajamentelor bugetare;
 • organizează procesul de achiziţie publică, asigură pregătirea documentelor necesare desfășurării achiziţiilor publice de bunuri, lucrări, servicii şi răspund de desfăşurarea acestora în condiţiile reglementărilor în vigoare la data organizării asigurând întocmirea, păstrarea si arhivarea dosarelor de achiziţie publică a unităţii;
 • organizează şi asigură operaţiunile de inventariere anuală şi curentă a bunurilor din unitate;
 • organizează activitatea de evidenţă electronică a contabilităţii unităţii.

Atribuții și sarcini administrative

 • organizează și răspunde de administrarea, înzestrarea și aprovizionarea unității cu bunuri și servicii necesare desfășurării activității;
 • asigură răspândirea bunurilor în unitate, propunând repartizarea acestora pe gestiuni, controlând periodic felul în care sunt păstrate;
 • întocmește documentele pe baza cărora bunurile sunt scoase din magaziile unității;
 • organizează și asigură procesul de întreținere și reparare a mașinilor, utilajelor, dispozitivelor și altele asemenea în unitate;
 • organizează și răspunde de asigurarea permanentă a utilităților din unitate: apă caldă, apă rece, căldură, telefon, canalizare, energie, gunoi etc.;
 • organizează spații adecvate pentru păstrarea în condiții optime a bunurilor aprovizionate de unitate;
 • organizează activitatea de PSI, protecția muncii din unitate și a situațiilor de urgență.

Atribuţiile, competenţele şi responsabilităţile directorului UAMS Mediaș

 • Coordonează întreaga activitate a unităţii cu sprijinul Consiliului Consultativ şi urmăreşte realizarea obiectivelor stabilite;
 • Aprobă referatul de internare în unitate, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege;
 • Pune în aplicare actele normative, reglementările şi instrucţiunile care privesc activitatea instituţiei;
 • Angajează personalul din subordine, aplică sancţiunile prevăzute de lege şi poate dispune, atunci când e cazul, desfacerea contractului de muncă în condiţiile legii;
 • Stabileşte răspunderile şi competenţele şi elaborează fişa postului pentru fiecare angajat, îndrumă şi controlează activitatea acestora;
 • Urmăreşte gospodărirea eficientă a patrimoniului unităţii, stabileşte măsuri pentru protejarea fondurilor gestionate şi a patrimoniului şi răspunde de buna administrare a acestora;
 • Răspunde de asigurarea aprovizionării corespunzătoare cu materiale  potrivit necesităţilor şi în funcţie de posibilităţi, în condiţiile stabilite de lege;
 • Colaborează permanent cu autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, precum şi cu organizaţii neguvernamentale cu preocupări în domeniul asigurării îngrijirii medico-sociale;
 • Asigură măsuri de protecţie a unitatii la locurile de muncă şi răspunde de starea de curăţenie şi igienă a asistaţilor, a personalului şi a instituţiei publice;
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite în sarcina sa prin lege sau prin orice alte acte normative.

Constantinescu Luciana

CONTABILITATE

Personalul care formează echipa Unității de Asistență Medico-Socială este selectat pe baza experienței, a pregătirii și a aptitudinilor specifice pentru acest domeniu. Deoarece printre prioritățile noastre se numără faptul că dorim să le oferim persoanelor internate servicii de calitate, adaptate nevoilor acestora, ne asigurăm că toți cei care fac parte din echipa noastră împărtășesc acest angajament.

Personalul UAMS Mediaș își propune să le asigure tuturor persoanelor care beneficiază de serviciile unității nu doar servicii medicale și sociale de calitate, ci și experiențe pozitive, care să îi ajute să se integreze în societate. În acest sens, am organizat diferite evenimente, în parteneriat cu școli și grădinițe din municipiul Mediaș, precum și cu autorul unor voluntari dedicați.

Proiecte și activități derulate în cadrul UAMS Mediaș:

 • Au fost organizate ateliere de confecționat decorațiuni cu ocazia sărbătorilor pascale și a sărbătorilor de iarnă.
 • Organizarea unui spectacol în aer liber, în parteneriat cu Grădinița “Bucuria Copiilor”.
 • Organizarea unor seri de colinde cu ocazia sărbătorilor de iarnă, cu sprijinul mai multor voluntari din zona municipiului Mediaș.
 • A fost organizată o excursie la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, la care au participat 16 beneficiari și personalul unității, costurile acestei deplasări fiind sponsorizate de persoane fizice care au dorit să-și păstreze anonimatul.
 • Proiect de parteneriat educațional “SUFLET PENTRU SUFLET” împreună cu Grădinița cu program prelungit “Bucuria Copiilor” Mediaș, prin director profesor Peter Isabella Hajnalka.
 • Proiect educațional: “DĂRUIM ÎMPREUNĂ”, alături de Grădinița cu program prelungit “Dumbrava Minunată” – prin profesor d-na Maria Ionescu și Parohia Sfânta Treime Mediaș – preot Cornel Pițigoi.
 • Proiect educațional: “BUNICII NOȘTRI”, alături de Colegiul Tehnic MEDIENSIS MEDIAȘ – director profesor Tănase Corina și coordonator proiect prof. Maior Mirela.
 • Proiect de parteneriat educațional “VOLUNTARIATUL VĂZUT PRIN OCHI DE COPIL… ȘI NU NUMAI”, alături de Grădinița cu program prelungit nr. 12 Mediaș – director profesor Niculina Iustina, Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională Mediaș – director Ec. Hălmaci Daniela și ISJ Sibiu -Inspector Școlar Prof. Dr. Maria Turean.

Sesizări/Reclamații