Internarea

Unitatea de Asistenţă Medico-Socială poate aproba internarea pe termen limitat, cu posibilitate de prelungire, în funcție de starea bolnavului, dar nu mai mult de 6 luni, cu excepția beneficiarilor de îngrijiri paleative, a persoanelor cu nevoi medico-sociale aflate în întreţinerea persoanelor care au faţă de acestea obligaţia de întreţinere conform legii, la cererea lor, în următoarele condiţii:

Beneficiarii serviciilor acordate în Unităţile de Asistenţă Medico-Sociale sunt persoane cu afecţiuni cronice care necesită temporar sau permanent supraveghere, asistare, îngrijire, tratament şi care datorită unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială nu au posibilitatea să îşi asigure nevoile sociale, să îşi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru integrarea socială. Internarea în U.A.M.S. Mediaş este recomandată de către unităţi sanitare cu paturi şi de către persoane fizice sau juridice şi este condiţionată de evaluarea medico – socială prealabilă efectuată în conformitate cu grila de evaluare medico – socială aprobată prin Ordinul comun nr. 491/180 din 23.05.2003, privind reglementările comune ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi ale Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale. De asemenea, internarea se poate face în limita locurilor disponibile și a resurselor financiare ale Unității.

Criteriile de eligibilitate pentru internarea persoanelor în cadrul UAMS Mediaș sunt următoarele:

 • Persoanele dependente medico – social care au domiciliul în Mediaș sau satul aparținător, Ighișul Nou (obligatoriu).
 • Persoanele vârstnice, cu afecţiuni cronice, care sunt dependente de servicii medicale;
 • Persoanele dependente medico – social, fără aparţinători legali;
 • Persoanele dependente medico – social, fără posibilitate materială de a se întreține.

Acte necesare pentru internare:

 • Cererea de solicitare a internării pe perioadă determinată. Cererea este completată de persoana care a solicitat asistarea în unitate sau, după caz, de aparţinătorul sau reprezentantul legal al acestuia, şi trebuie aprobată de directorul UAMS Mediaș;
 • Grila de evaluare medico – socială aprobată prin Ordinul al M.S.F. şi M..M.S.S. nr. 491/180/2003, completată pe partea medicală de către medicul specialist care a făcut recomandarea internării în unitate; medic din cadrul Spitalului Municipal Mediaş sau alte unităţi spitaliceşti;
 • Dispoziţia de curator, în cazul în care asistatul nu mai are discernământ sau este lipsit de autonomie personală, copie buletin curator;
 • Declaraţia notarială în calitate de soţ/soţie, curator prin care se angajează să depună lunar venitul la UAMS Mediaş, reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate în unitate;
 • Certificat de handicap, dacă este cazul;
 • Copie xerox pentru actul de proprietate sau închiriere a locuinţei, sau adeverinţă emisă de primăria de domiciliu în acest sens. În adeverinţă se va specifica situaţia imobiliară pentru ultimii 3 ani; Extras C.F. actual;
 • Copii după hotărâri judecătoreşti, prin care s-au stabilit obligaţii de întreţinere în favoarea sau în obligaţia petentului – dacă este cazul;
 • Declarație notarială în calitate de – aparținător legal – prin care se angajează:
  • de posibilitatea reintegrării beneficiarului/ei, în familie și/sau internarea în alt centru pentru persoane vârstnice/instituții de specialitate;
  • să aducă lunar venitul bolnavului la U.A.M.S. Mediaș, reprezentând c/v servicii furnizate de unitate;
 • Adeverinţa de pământ (pentru persoana internată), care se obține de la Primărie – biroul Agricol;
 • Adeverinţă de venit (pentru bolnav), de la Administraţia Financiară;
 • Documente și analize medicale (bilet de ieşire din spital, aviz epidemiologic, TBC, VDRL);
 • Adeverinţă de la medicul de familie cu toate diagnosticele medicale;
 • Acte de stare civilă (2 copii după B.I. sau C.I., certificat de naştere şi certificat de căsătorie, certificat deces soţ/soţie, după caz);
 • Acte doveditoare a veniturilor realizate cu caracter permanent: decizie de pensionare, cupon de pensie actual, ajutoare sociale/speciale.

Toate aceste acte se prezintă la Serviciul Prestații și Servicii Sociale, asistent social, unde se completează grila de evaluare medico-socială, pentru partea socială. Ulterior, persoana internată este transportată din spital la UAMS Mediaș. Internarea la UAMS este în aceeași zi cu externarea din spital.

După internarea beneficiarului în cadrul unităţii de asistenţă medico-socială, medicul angajat în cadrul acesteia, are obligaţia ca o dată la 3 luni să facă o evaluare medicală fiecarui beneficiar, evaluare pe care o va transmite conducerii unităţii. În funcţie de evaluarea transmisă, conducerea unităţii are obligaţia ca în termen de 5 zile de la primirea acesteia, să întrunească comisia multidisciplinară, care va face propunere în funcţie de starea beneficiarului, propunere care va fi înaintată conducerii unităţii care va decide cu privire la aspectele sesizate de către comisie.