Unitatea de Asistenţă Medico – Socială Mediaş organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de conducere, contractual bugetar, de SEF BIROU la Biroul Financiar – Contabil şi Administrativ;

Concursul se va desfăşura la sediul Unității de Asistenţă Medico Socială Mediaş, str. Academician Ioan Morar nr. 7 astfel:

  • Proba scrisă în data de 25.01.2023 ora 10,00
  • Interviu în data de 30.01.2023 ora 10,00

În vederea participării la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice:

Pentru postul de Şef birou:

Condiţii de studii : studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul Ştiinţe economice;
Condiţii de vechime : minim 5 ani în specialitatea studiilor.

Dosarul de înscriere la concurs va conţine în mod obligatoriu următoarele documente:
a) cerere de înscriere;
b) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi ale altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi/sau perfecţionări necesare ocupării postului, după caz;
c) adeverinţe eliberate de angajatori din care să reiasă vechimea în specialitatea studiilor universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
d) copie carte identitate.
În termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor în cazul concursului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv în termen de o zi lucrătoare pentru ocuparea unui post temporar vacant, comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare şi de a consemna în borderoul individual rezultatul selecţiei.

Până în ultima zi prevăzută pentru selecţia dosarelor, membrii comisiei de concurs pot solicita candidaţilor documente relevante, desfăşurarea concursului.

Pentru participarea la concurs / examen, la fiecare probă candidaţii vor prezenta cartea de identitate. Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă. Pentru fiecare probă a concursului punctajul este de 100 puncte. Sunt declaraţi admişi la proba scrisă şi interviu candidaţii care au obţinut minim 70 puncte la fiecare dintre probe. Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii „admis” sau „respins”, prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a instituţiei, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.
Rezultatele finale se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data expirării termenului de soluţionare a contestaţiilor pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins».
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu. Se consideră „admis” la concurs candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţi, cu condiţia ca acesta să fi obţinut punctajul minim necesar.

Dosarele se depun la sediul Unității de Asistenţă Medico – Socială Mediaş, str. Academician Ioan Morar nr. 7 până la data de 13.01.2023 ora 13.00 la Biroul Financiar-Contabil şi Administrativ.

Relaţii suplimentare în legătură cu condiţiile de participare, bibliografia şi actele necesare înscrierii la concurs se pot obţine de la sediul Unității de Asistenţă Medico – Socială Mediaş, str. Academician Ioan Morar nr. 7 sau la telefon 0269/843738.

BIBLIGRAFIE: Pentru postul de Şef birou :

1. Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale;
2. Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată;
3. Hotărârea nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unitățile medico-sociale și a unor normative privind personalul din unitățile de asistență medico-socială și personalul care desfășoară activități de asistență medicală comunitară, actualizata;
4. Instrucţiuni nr.1/2003 de aplicare a Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţiilor de asistenţă medico sociale, aprobate prin HG nr.412/2003;
5. H.G. nr.412/2003 pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico- sociale.

Candidaţii vor avea în vedere modificările şi completările la zi ale actelor normative indicate în bibliografie.

Director
Vaso Ioana

 

Vezi documentul original aici