Unitatea de Asistenţă Medico Socială Mediaş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi contractual bugetare, vacante, după cum urmează:

 • 1 post vacant de asistent medical generalist la Compartimentul Medico – Social;
 • 3 posturi vacante de infirmier la Compartimentul Medico – Social;
 • 1 post vacant de îngrijitoare la Biroul Financiar – Contabil şi Administrativ.

Concursul se va desfăşura la sediul Unității de Asistenţă Medico Socială Mediaş, str. Academician Ioan Morar nr. 7 astfel:

Proba scrisă în data de 31.01.2023 ora 10,00
Interviu în data de 03.02.2023 ora 10,00

În vederea participării la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice:

Pentru postul de asistent medical generalist:

 • absolvent de studii liceale sanitare absolvite cu diplomă de bacalaureat, studii postliceale sanitare sau învățământ universitar în specializarea ,,asistență medicală,,
 • un an vechime în specialitatea studiilor,

Pentru posturile de infirmier:

 • să fie absolvent de studii gimnaziale
 • nu necesită vechime în specialitatea studiilor

Pentru postul de îngrijitoare:

 • să fie absolvent de studii gimnaziale
 • nu necesită vechime în specialitatea studiilor

Condiţii generale:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Dosarul de înscriere la concurs va conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

(1) a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr.8;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de
nume, după caz;
d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea
unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată,
care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) în lipsa adeverintei care atestă vechimea în specialitatea studiilor, candidații pot prezenta fișa de post aprobată de angajator, însoțită de actele administrative de numire, respectiv de încetare a raportului de muncă sau de serviciu, după caz, aferentă perioadei lucrate;
g) cazierul judiciar sau după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către
medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
i) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni
prevazute la art.1 alin.(2) din Legea nr.118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare cu modificările și completarile ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemul de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, personae în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane.
j) curriculum vitae, model comun european.
(2) Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la alin. (1) lit. e) este prevăzut în anexa nr.2.
(3) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
(4) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea « conform cu originalul » de către secretarul comisiei de concurs.
(5) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. g) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, potrivit legii.
(6) Documentul prevăzut la alin. (1) lit.i) poate fi solicitat și de către autoritatea sau instituţia
publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.
(7) În situația în care dosarele de concurs, transmise de candidați prin Poștă Română, serviciu de curierat rapid ori serviciu specializat de comunicare, sunt primite de instituția /autoritatea publică organizatoare a concursului înăuntrul termenului prevăzut pentru depunerea dosarului de concurs, candidatul are obligația de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) – e) în original, pentru certificarea acestora, în termenul prevăzut la art. 38 alin. (2).
(8) Nerespectarea prevederilor alin. (7) conduce la respingerea candidatului.
(9) Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de
concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind
instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

În termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor în cazul concursului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv în termen de o zi lucrătoare pentru ocuparea unui post temporar vacant, comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare şi de a consemna în borderoul individual rezultatul selecţiei.
Până în ultima zi prevăzută pentru selecţia dosarelor, membrii comisiei de concurs pot solicita candidaţilor documente relevante, din categoria celor prevăzute la art. 35 alin. (1), pentru desfăşurarea concursului.

Pentru participarea la concurs / examen, la fiecare probă candidaţii vor prezenta cartea de identitate. Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă. Pentru fiecare probă a concursului punctajul este de 100 puncte. Sunt declaraţi admişi la proba scrisă şi interviu candidaţii care au obţinut minim 50 puncte la fiecare dintre probe. Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii „admis” sau „respins”, prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a instituţiei, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.
Rezultatele finale se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data expirării termenului de soluţionare a contestaţiilor pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins».
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu. Se consideră „admis” la concurs candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţi, cu condiţia ca acesta să fi obţinut punctajul minim necesar.

Dosarele se depun la sediul Unității de Asistenţă Medico – Socială Mediaş, str. Academician Ioan Morar nr. 7 până la data de 19.01.2023 ora 13.00 la Compartimentul Financiar-Contabil şi Administrativ.
Relaţii suplimentare în legătură cu condiţiile de participare, bibliografia şi actele necesare înscrierii la concurs se pot obţine de la sediul Unității de Asistenţă Medico – Socială Mediaş, str. Academician Ioan Morar nr. 7 sau la telefon 0269/843738.

BIBLIGRAFIE:

Pentru postul de asistent medical generalist:

 • Urgenţe medico-chirurgicale- Sinteze- Editura medicală, Bucureşti 2001- Lucreţia Titircă;
 • Tehnici de evaluare şi îngrijire acordate de asistenţii medicali – Lucreţia Titircă, ediţie revizuită 1997;
 • Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos – Editura Cicson, 2001-F. Chiru, G . Chiru, L. Moraru;
 • Boli infecţioase şi epidemiologice: Editura Info – team1999; C. Bocarnea.

Pentru posturile de infirmieri şi postul de îngrijitoare:
1. Instrucţiuni nr.1/2003 de aplicare a Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţiilor de asistenţă medico sociale, aprobate prin HG nr.412/2003 – atribuţiile infirmierului ;
2. Ordinul nr. 1761/03.09.2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia.
Anexa Nr. 1 – Norme tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private: Cap. I Definiţii, Cap. II Curăţarea, Cap. III Dezinfecţia.
Anexa Nr. 2 – Evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie.
Anexa Nr. 3 – Procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc.

Candidaţii vor avea în vedere modificările şi completările la zi ale actelor normative indicate în bibliografie.

 

Director
Vaso Ioana

Vezi documentul original aici