Unitatea de Asistenţă Medico – Socială Mediaş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual bugetar, vacant de inspector de specialitate gradul I la Biroul Financiar – Contabil şi Administrativ.

Concursul se va desfăşura la sediul Unității de Asistenţă Medico Socială Mediaş, str. Academician Ioan Morar nr. 7 astfel:

  • Proba scrisă în data de 20.02.2023,  ora 10:00
  • Interviu în data de 23.02.2023, ora 10:00

În vederea participării la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice:

Condiţii  de  studii :  studii  universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul  Ştiinţe economice;

Condiţii de vechime: minim 5 ani de vechime în  specialitatea  studiilor.

Condiţii generale:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la  1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Dosarul de înscriere la concurs va conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

(1) a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr.8;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) în lipsa adeverintei care atestă vechimea în specialitatea studiilor, candidații pot prezenta fișa de post aprobată de angajator, însoțită de actele administrative de numire, respectiv de încetare a raportului de muncă sau de serviciu, după caz, aferentă perioadei lucrate;

g) cazierul judiciar sau după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

i) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevazute la art.1 alin.(2) din Legea nr.118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare cu modificările și completarile ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemul de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane.

j) curriculum vitae, model comun european.

(2) Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la alin. (1) lit. e) este prevăzut în anexa nr.2.

(3) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

(4) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea « conform cu originalul » de către secretarul comisiei de concurs.

(5) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. g) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice. În situaţia în care candidatul   solicită expres în formularul de înscriere  la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

(6) Documentul prevăzut la alin. (1) lit.i) poate fi solicitat și de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.

(7) În situația în care dosarele de concurs, transmise de candidați prin Poștă Română, serviciu de curierat rapid ori serviciu specializat de comunicare, sunt primite de instituția /autoritatea publică organizatoare a concursului înăuntrul termenului prevăzut pentru depunerea dosarului de concurs, candidatul are obligația de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) – e) în original, pentru certificarea acestora, în termenul prevăzut la art. 38 alin. (2).

(8) Nerespectarea prevederilor alin. (7) conduce la respingerea candidatului.

(9) Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

În termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor în cazul concursului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv în termen de o zi lucrătoare pentru ocuparea unui post temporar vacant, comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare şi de a consemna în borderoul individual rezultatul selecţiei.

Până în ultima zi prevăzută pentru selecţia dosarelor, membrii comisiei de concurs pot solicita candidaţilor documente relevante, din categoria celor prevăzute la art. 35 alin. (1), pentru desfăşurarea concursului.

Pentru participarea la concurs / examen, la fiecare probă candidaţii vor prezenta cartea de identitate. Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.  Pentru fiecare probă a concursului punctajul este de 100 puncte. Sunt declaraţi admişi  la proba scrisă şi interviu candidaţii care au obţinut minim 50 puncte la fiecare dintre probe. Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii „admis” sau „respins”, prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a instituţiei, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Rezultatele finale se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data expirării termenului de soluţionare a contestaţiilor pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins».

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu. Se consideră „admis” la concurs candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţi, cu condiţia ca acesta să fi obţinut punctajul minim necesar.

Dosarele se depun la sediul Unității de Asistenţă Medico – Socială Mediaş, str. Academician Ioan Morar nr. 7 în perioada 30.01.2023 – 10.02.2023 ora 13:00 la Compartimentul Financiar-Contabil şi Administrativ.

Relaţii suplimentare în legătură cu condiţiile de participare, bibliografia şi actele necesare înscrierii la concurs se pot obţine de la sediul Unității de Asistenţă Medico – Socială Mediaş, str. Academician Ioan Morar nr. 7 sau la telefon 0269/843738.

BIBLIOGRAFIE:

  1. Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu mdificarile şi completările următoare;
  2. Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată,actualizată;
  3. Legea 53/2003 Codul muncii , republicată, actualizată;
  4. Hotărârea nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unitățile medico-sociale și a unor normative privind personalul din unitățile de asistență medico-socială și personalul care desfășoară activități de asistență medicală comunitară, actualizata;
  5. Instrucţiuni nr.1/2003 de aplicare a Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţiilor de asistenţă medico sociale, aprobate prin HG nr.412/2003 ;
  6. H.G. nr.412/2003 pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico- sociale .

Candidaţii  vor avea  în vedere modificările şi completările la zi ale actelor normative   indicate  în  bibliografie.

 

                                                                                                                      Director

Vaso Ioana

Vezi documentul original aici