Unitatea de Asistenţă Medico Socială cu sediul în Mediaş str. Ac. I. Moraru nr. 7 jud. Sibiu organizează în perioada 22.04.2019 – 25.04.2019 concurs pentru ocuparea  funcţiei contractuale de conducere, vacante: – director

 

Concursul se va desfăşura la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş, str.  Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr.11 astfel:

Proba scrisă în data de           22.04.2019 ora 10.00

Interviu   în data de               25.04.2019 ora 10.00

 

Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

 

Condiţii specifice:

 • absolvent cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minim 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.
 • experienta manageriala de minim 2 ani

 

Dosarul de înscriere la concurs va conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;
 8. test psihologic pentru angajare.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Pentru participarea la concurs / examen, la fiecare probă candidaţii vor prezenta cartea de identitate. Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă. Pentru fiecare probă a concursului punctajul este de maxim  100 puncte. Sunt declaraţi admişi  la proba scrisă şi interviu candidaţii care au obţinut minim 70 puncte la fiecare dintre probe. Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii „admis” sau „respins”, prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a instituţiei, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Rezultatele finale se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data expirării termenului de soluţionare a contestaţiilor pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins».

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu. Se consideră „admis” la concurs candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţi, cu condiţia ca acesta să fi obţinut punctajul minim necesar

 

BIBLIOGRAFIE

 • Legea nr. 292/2011, Legea Asistenţei sociale ;
 • Legea nr. 215/2001 Legea administraţiei publice locale, cu modificările ulterioare ;
 • Legea nr. 477/2004 – privind codul de conduită al personalului contractual din autorităţiile şi instituţiile publice ;
 • H.G. nr.412/2003 pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico- sociale ;
 • Instrucţiuni nr.1/2003 de aplicare a Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţiilor de asistenţă medico sociale, aprobate prin HG nr.412/2003 ;
 • ORDIN nr. 29 din 3 ianuarie 2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale;
 • Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, actualizată;
 • Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;
 • Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Dosarele se depun la sediul  Direcţiei de Asistenţă Socială  Mediaş , str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr.11, până la data de 12.04.2019, la Compartimentul Resurse Umane.

Relaţii suplimentare se pot obţine de  la sediul Direcţiei de Asistenţă  Socială Mediaş  sau  la  telefon  0269/837764  ( resurse umane).

                                                                                                                                

Candidaţii vor avea în vedere modificările şi completările la zi ale actelor normative indicate în bibliografie;