Unitatea de Asistență Medico-Socială Mediaș organizează concurs de promovare în grade / trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual bugetar care îndeplinește cumulativ condițiile de promovare.

Concursul se va desfășura la sediul din str. Academician I. Moraru nr. 9 astfel:

Proba scrisă în data de 07.11.2022, ora 10:00

Pentru a participa la examenul de promovare în grad / trepte profesionale, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

l. să aibă o vechime în gradul profesional a funcției din care promovează de cel pulin 3 ani;
2. să fi obținut calificativul “foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel pulin de două ori în ultimii 3 ani;
3. să nu fi suferit o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii.

Dosarul de examen va conține:

l. cerere de înscriere la examen adresată conducătorului autorității sau instituției organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile de evaluare a performanlelor profesionale individuale care să ateste obținerea calificativului „foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale pentru cel puțin 2 din ultimii 3 ani;
4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință eliberată de compartimentul de specialitate care să ateste vechimea de cel puțin 3 ani în gradul profesional deținut;
5. adeverință eliberată de compartimentul de specialitate care să ateste faptul că nu a avut sancțiuni disciplinare neradiate în condițiile legii.

Modalitatea de desfășurare a examenului:

Examenul de promovare constă în susținerea unei probe scrise.

Fiecare membru al comisiei de examinare propune pe baza tematicii și a bibliografiei maximum 3 subiecte, dintre care comisia de examinare stabilește 3 până la 9 subiecte, cu cel mult două ore înainte de ora stabilită pentru examenul de promovare.

La locul, data și ora stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la dispoziția fiecărui candidat lista subiectelor stabilite.

Fiecare candidat redactează o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare.

Durata examenului de promovare se stabilește de comisia de examinare în funcție de gradul de dificultate și complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depăși 3 ore.

Fiecare membru al comisiei de examinare notează lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor criterii:

a) cunoștințe teoretice necesare funcției evaluate;
b) abilități de comunicare;
c) capacitate de sinteză;
d) complexitate, inițiativă, creativitate.

Comisia de examinare stabilește ponderea din nota finală a fiecărui criteriu.

Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat în borderoul de notare. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte. Rezultatele examenului de promovare se afișează la sediul Unității de Asistență Medico-Socială, precum și pe pagina de internet în termen de două zile lucrătoare de la data susținerii acestuia.

Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut pot depune contestație în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept. Comisia de soluționare a contestațiilor va reevalua lucrarea, iar rezultatele finale se afișează la sediul Unității de Asistență Medico-Socială în două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestației.

Dosarele se depun la sediul Mediaș din str. Academician I. Moraru nr. 9, până la data de 28.10.2022 ora 15:00. Relații suplimentare se pot obține de la sediul Unității de Asistență Medico-Socială sau la telefon 0269/837764.

BIBLIOGRAFIE:

1. Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;
2. Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată;
3. Hotărârea nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unitățile medico-sociale și a unor normative privind personalul din unitățile de asistență medico-socială și personalul care desfășoară activități de asistență medicală comunitară, actualizată;
4. Instrucțiuni nr. 1/2003 de aplicare a Normelor privind organizarea, funcționarea și finanțarea unitățiilor de asistență medico-sociale, aprobate prin HG nr. 412/2003;
5. H.G. nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico-sociale.

 

Director

Vaso Ioana

Vezi documentul original aici