Unitatea de Asistență Medico Socială organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a două posturi contractual bugetare temporar vacante la Compartiment Medico-Social:

 • 1 post temporar vacant de asistent medical debutant
 • 1 post temporar vacant de infirmier

Concursul se va desfășura la sediul Unității de Asistență Medico Socială Mediaș, str. Academician loan Morar, nr. 7 astfel:

 • Proba scrisă în data de 28.03.2022, ora 10:00
 • Interviu în data de 31.03.2022, ora 10:00

In vederea participării la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice:

Pentru postul de asistent medical debutant:

 • absolvent de studii liceale sanitare absolvite cu diplomă de bacalaureat, studii postliceale sanitare sau învățământ universitar în specializarea “asistență medicală”;
 • nu necesită vechime în specialitatea studiilor.

Pentru postul de infirmier:

 • să fie absolvent de studii gimnaziale, nu necesită vechime în specialitatea studiilor.

Conditii generale:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinând Spațiului Economic European cu domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercitiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Dovada îndeplinirii condiției prevăzute la lit. “g” se face pe baza declarației pe proprie răspundere.

Dosarul de înscriere la concurs va conține în mod obligatoriu următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresatä conducätorului autoritätii sau institutiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; g) curriculum vitae;

h) test psihologic pentru angajare.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Pentru participarea la concurs/examen, la fiecare probă candidații vor prezenta cartea de identitate. Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă. Pentru fiecare probă a concursului punctajul este de 100 puncte. Sunt declarati admiși la proba scrisă interviu candidații care au obținut minim 50 puncte la fiecare dintre probe. Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat a mențiunii “admis” sau “respins”, prin la sediul și pe pagina de internet a instituției, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Rezultatele finale se la sediul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului, precum pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data expirării termenului de solutionare a contestațiilor pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat a mențiunii “admis” sau “respins”.

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă interviu, candidații nemultumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise a interviului sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă interviu. Se consideră “admis” la concurs candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidați, cu condiția ca acesta să fi obținut punctajul minim necesar.

Dosarele se depun la sediul Unității de Asistență Medico Socială Mediaș, str. Academician Ioan Morar, nr. 7 până la data de 18.03.2022 ora 13:00 la Compartiment Medico-Social.

Relații suplimentare în legătură cu condițiile de participare, bibliografia, actele necesare înscrierii la concurs se pot obține de la sediul Unității de Asistență Medico Socială Mediaș, str. Academician Ioan Morar, nr. 7, sau la telefon 0269/846517 (Resurse umane).

BIBLIGRAFIE:

Pentru postul de asistent medical debutant:

 • Urgențe medico-chirurgicale – Sinteze – Editura medicală, București 2001 – Lucreția Titircă;
 • Tehnici de evaluare îngrijire acordate de asistenții medicali – Lucreția Titircă, ediție revizuită 1997;
 • Îngrijirea omului bolnav și a omului sănătos – Editura Cicson, 2001 – F. Chiru, G. Chiru, L. Moraru;
 • Boli infecțioase epidemiologice: Editura Info – team 1999; C. Bocarnea.

Pentru postul de infirmier:

 1. Instrucțiuni nr.1/2003 de aplicare a Normelor privind organizarea, funcționarea finanțarea unitățiilor de asistență medico sociale, aprobate prin HG nr. 412/2003 – atribuțiile infirmierului.
 2. Ordinul nr. 1761/03.09.2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția sterilizarea în unitățile sanitare publice private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie dezinfecție efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecția mâinilor în funcție de nivelul de risc, precum metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare controlul eficienței acestuia.
 3. Anexa Nr. 1 – Norme tehnice privind curățarea, dezinfecția sterilizarea în unitățile sanitare publice private: Cap. I Definiții, Cap. II Curățarea, Cap. III Dezinfecția.
 4. Anexa Nr. 2 – Evaluarea eficacității procedurilor de curățenie dezinfecție.
 5. Anexa Nr. 3 – Procedurile recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc.

Candidatii vor avea în vedere modifìcările și completările la zi ale actelor normative indicate în bibliografie.

 

Director

Vaso Ioana

Vezi documentul aici