Unitatea de Asistenţă Medico – Socială Mediaş organizează concurs de recrutare pentru  ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi, contractual bugetare vacante, după cum urmează:

 • un post de şef birou la Biroul Financiar – Contabil şi Administrativ;
 • un post de inspector de specialitate gr. I la Biroul Financiar – Contabil şi Administrativ;
 • un post de îngrijitoare la Biroul Financiar – Contabil şi Administrativ.

Concursul se va desfăşura la sediul Unității de Asistenţă Medico Socială Mediaş, str. Academician Ioan Moraru nr. 7 astfel:

Pentru posturile de şef birou şi inspector de specialitate gr. I:

 • Proba scrisă în data de   10.05.2023     ora 09:00
 • Interviu în data de           15.05.2023     ora 09:00

Pentru postul de îngrijitoare:

 • Proba scrisă în data de   10.05.2023     ora 11:00
 • Interviu în data de           15.05.2023     ora 11:00

În vederea participării la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice:

Pentru postul de şef birou:

Condiţii  de  studii :

 • studii  universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul  Ştiinţe economice;
 • certificat de absolvire „ Inspector Resurse Umane”;
 • curs de perfecţionare în domeniul achiziţiilor publice.

Condiţii de vechime : minim 2 ani  în  domeniul achiziţilor publice.

Pentru postul de inspector de specialitate gr. I: 

Condiţii  de  studii :

 • studii  universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul  Ştiinţe economice;

Condiţii de vechime : minim 5 ani în specialitatea studiilor.

Pentru postul de îngrijitoare:

 • să fie absolvent de studii gimnaziale;
 • nu necesită vechime în specialitatea studiilor.

Dosarul de înscriere la concurs va conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

a) cerere de înscriere;

b) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi ale altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi/sau perfecţionări necesare ocupării postului, după caz;

c) adeverinţe eliberate de angajatori din care să reiasă vechimea în specialitatea studiilor universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;

d) copie carte identitate.

În termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor în cazul concursului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv în termen de o zi lucrătoare pentru ocuparea unui post temporar vacant, comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare şi de a consemna în borderoul individual rezultatul selecţiei.

Până în ultima zi prevăzută pentru selecţia dosarelor, membrii comisiei de concurs pot solicita candidaţilor documente relevante, desfăşurarea concursului.

Pentru participarea la concurs / examen, la fiecare probă candidaţii vor prezenta cartea de identitate. Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.  Pentru fiecare probă a concursului punctajul este de 100 puncte. Sunt declaraţi admişi  la proba scrisă şi interviu candidaţii care au obţinut minim 70 puncte la fiecare dintre probe. Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii „admis” sau „respins”, prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a instituţiei, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Rezultatele finale se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data expirării termenului de soluţionare a contestaţiilor pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins».

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu. Se consideră „admis” la concurs candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţi, cu condiţia ca acesta să fi obţinut punctajul minim necesar.

Dosarele se depun la sediul Unității de Asistenţă Medico – Socială Mediaş, str. Academician Ioan Moraru nr. 7 până la data de 02.05.2023 ora 13.00 la Biroul Financiar-Contabil şi Administrativ.

Relaţii suplimentare în legătură cu condiţiile de participare, bibliografia şi actele necesare înscrierii la concurs se pot obţine de la sediul Unității de Asistenţă Medico – Socială Mediaş, str. Academician Ioan Moraru nr. 7 sau la telefon  0269/843738.

BIBLIGRAFIE:

Pentru postul de Şef birou :

 1. Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;
 2. Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, actualizată;
 3. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, Partea I pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale şi situațiile financiare anuale consolidate, Planul de conturi general;
 4. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia;
 5. Legea nr. 98 /2016 privind achiziţiile publice, actualizată;
 6. Hotărârea nr. 395 /2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016privind achiziţiile publice, Anexa I – Norme metodologice din 2 iunie 2016;
 7. Legea 53/2003 Codul Muncii, republicată, actualizată;
 8. Hotărârea nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unitățile medico-sociale și a unor normative privind personalul din unitățile de asistență medico-socială și personalul care desfășoară activități de asistență medicală comunitară, actualizata;
 9. Instrucţiuni nr.1/2003 de aplicare a Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţiilor de asistenţă medico sociale, aprobate prin HG nr.412/2003;
 10. H.G. nr.412/2003 pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico- sociale.

Pentru postul de inspector de specialitate gr. I:

 1. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;
 2. Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată;
 3. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, Partea I pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale şi situațiile financiare anuale consolidate, Planul de conturi general;
 4. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia;
 5. Legea 53/2003 Codul Muncii, republicată, actualizată;
 6. Hotărârea nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unitățile medico-sociale și a unor normative privind personalul din unitățile de asistență medico-socială și personalul care desfășoară activități de asistență medicală comunitară, actualizata;
 7. Instrucţiuni nr.1/2003 de aplicare a Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţiilor de asistenţă medico sociale, aprobate prin HG nr.412/2003;
 8. H.G. nr.412/2003 pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico- sociale.

Pentru postul de îngrijitoare:

 1. Instrucţiuni nr.1/2003 de aplicare a Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţiilor de asistenţă medico sociale, aprobate prin HG nr.412/2003 – atribuţiile infirmierului ;
 2. Ordinul nr. 1761/03.09.2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia.

Anexa Nr. 1 – Norme tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private: Cap. I Definiţii, Cap. II Curăţarea, Cap. III Dezinfecţia.

Anexa Nr. 2 – Evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie.

Anexa Nr. 3 –  Procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc.

Candidaţii  vor avea  în vedere modificările şi completările la zi ale actelor normative   indicate  în  bibliografie.

 

                                                                                          Secretar comisie

                                                                                            Roman Marieta

Vezi documentul original aici