Având în vedere necesitatea asigurării asistentei medicale în contextul pandemiei de COVID-19,

Ținând cont de prevederile :

  • articolului 27 din Legea nr.55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
  • HG nr. 1183/08.11.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 9 noiembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Unitatea de Asistență Medico-Socială Mediaș,  anunţă angajarea fără concurs pe durată determinată pe perioada stării de alertă și până la maximum 30 de zile de la încetarea stării de alertă, a următoarelor posturi vacante:

  • 1 post asistent medical
  • 1 post infirmier

Condiții de participare

Condiții generale:

Candidatul are cetăţenie română, cetăţenie a statelor membre U.E. sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European;

Candidatul are domiciliul în România;

Candidatul cunoaşte limba română vorbit şi scris;

Candidatul are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

Candidatul are capacitate deplină de exerciţiu;

Candidatul are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

Candidatul îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului pentru care candidează;

Candidatul nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice pentru postul de asistent medical:

  • absolvent de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform HG nr. 797/1997;
  • certificat de membru O.A.M.M.R vizat.

Condiţii specifice pentru postul de infirmier:

  • să fie absolvent de studii gimnaziale
  • nu necesită vechime în specialitatea studiilor

Candidaţii depun la sediul Unității de Asistență Medico Socială Mediaș  sau trimit pe adresa de e-mail: uams.medias@yahoo.com documentele necesare înscrierii până la data de 25 Noiembrie 2021 ora 15:00.

Selectarea dosarelor se afişează în data de 02 decembrie 2021 ora 15:00.

În situaţia în care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar după selecţia dosarelor sunt admişi mai mulţi candidaţi, se organizează proba interviu.

În situaţia în care în urma selecţiei dosarelor rămâne un singur candidat, acesta va fi declarat admis fără a mai fi organizată proba interviu.

Acte necesare la înscriere:

Cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;

Declaraţia privind consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului(UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare;

Copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, după caz;

Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

Copia carnetului de muncă, sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu postul pentru care candidează;

Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează (se acceptă şi documentul pe e-mail de la medicul de familie al candidatului);

Curriculum vitae, model comun european;

Declaraţie pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituţie publică sau privată şi nu se află în situaţia de carantină sau izolare la domiciliu;

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Unității de Asistență Medico Socială Mediaș sau la numărul de telefon: 0269-843738.

 

Vezi documentul aici